സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

Trademark

വ്യാപാരമുദ്ര

ISO14000(2020)

ISO14000 2020

ISO13485(2019)

ISO13485 (2019)

BV factory inspection report

ബിവി ഫാക്ടറി പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

Examining Report

പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

Certificate for exportation of medical products

മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

CE

CE

Business license

ബിസിനസ് ലൈസൻസ്, വ്യവസായ അനുമതി

Certificate of High-tech enterprise

ഹൈടെക് എന്റർപ്രൈസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്